Ống phát hiện khí

  • Mã sản phẩm: 9-800-39
  • Quy cách (Đóng gói): 1 box
  • Giá nhà sản xuất: 437,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Detecting tube name: 131La Vinyl chloride
Number of measurements of 1 box: 5
Expiration date (year): 2 (refrigeration required)

Measurement gas name: 1,2,4-Trichlorobenzene
▼Measurement range: 0.65 – 13ppm
▼Standard suction times (n): 4
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used

Measurement gas name: 1,2-Dichloropropane
▼Measurement range: 40 – 800ppm
▼Standard suction times (n): 2
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used

Measurement gas name: 1,3-Dichloropropene
▼Measurement range: 0.5 – 10ppm
▼Standard suction times (n): 2
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used

Measurement gas name: 2-Methylallyl chloride
▼Measurement range: 2.8 – 55ppm
▼Standard suction times (n): 1
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used

Measurement gas name: p-Ethylbenzyl chloride
▼Measurement range: 2.5 – 50ppm
▼Standard suction times (n): 2
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used

Measurement gas name: Ethyl chloroformate
▼Measurement range: 7 – 140ppm
▼Standard suction times (n): 2
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used

Measurement gas name: Methyl chloroformate
▼Measurement range: 58 – 1160ppm
▼Standard suction times (n): 5
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used

Measurement gas name: Vinyl chloride
▼Measurement range: 0.25 – 54ppm
▼Standard suction times (n): 1
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: –